Yritysluoton lainaehdot

Alla määritellään ne ehdot, joilla OPR-Yritysrahoitus Oy (lainanantaja) myöntää Yritysluotto.fi-yrityslainan (yritysluotto) sitä hakevalle yritykselle (luotonsaaja). Lainanantaja tarkistaa luotonsaajan luottokelpoisuuden, jonka jälkeen antaa luottopäätöksen sähköisesti. Lainasopimus syntyy, kun luotonsaaja lähettää lainanantajan tarjoaman lainahakemuksen lainanantajalle ja lainanantaja hyväksyy hakemuksen sekä myöntää luoton. Sopimuskokonaisuus muodostuu lainahakemuksesta ja sen mahdollisista liitteistä, lainasopimuksesta, mahdollisista takaussitoumuksista, takausehdoista, sekä näistä lainaehdoista. Lainanantaja ei ole velvollinen perustelemaan tekemiään luottopäätöksiä.

Yritysluoton hakeminen

Hakeminen tapahtuu sähköisesti allekirjoitetulla verkkohakemuksella tai muulla luotonantajan hyväksymällä ja esittämällä tavalla

1. Määritelmät

Luottokustannuksilla tarkoitetaan lainanantajan tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta luotonsaajan maksettavaksi tulevien korkojen, toimituspalkkioiden ja muiden maksujen yhteismäärää.

2. Yritysluoton määrä ja laina-aika

Luoton määrä ja laina-aika yksilöidään lainasopimuksessa. Laina-aika alkaa siitä päivästä, kun lainanantaja on siirtänyt myönnetyn luoton luotonsaajan lainahakemuksessa ilmoittamalle pankkitilille.

3. Yritysluoton kustannukset

3.1 Luotosta perittävät kulut ja luoton kokonaiskustannukset 

Lainanantaja perii yritysluoton kustannuksista kiinteän toimituspalkkion, joka sisältää kaikki yritysluoton kulut, korot ja toimitusmaksut. Toimituspalkkion määrä yksilöidään lainasopimuksessa.

3.2 Maksuerät 

Luotto maksetaan takaisin lainasopimukseen yksilöidyissä maksuerissä. 

Luotonsaajalla on oikeus saada pyynnöstä sopimussuhteen kuluessa yritysluoton takaisinmaksua koskeva lyhennystaulukko.

Lainanantajalla on oikeus periä hinnaston mukainen korvaus lyhennystaulukon antamisesta silloin, kun luotonsaaja pyytää lyhennystaulukkoa useammin kuin yhden (1) kerran laina-aikana.

3.3 Viivästyskorko 

Jos yritysluottoa, sen lyhennystä tai kustannuksia ei makseta viimeistään eräpäivänä, luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä siihen päivään, jona maksu on lainanantajalla.

Viivästyskoron määrä on 24,9 % vuotuista korkoa.

4. Maksujen ja palkkioiden muuttaminen

Lainanantajalla on oikeus muuttaa maksuja ja palkkioita. Lainanantaja voi korottaa velasta perittäviä palveluhinnastoon / lainasopimukseen allekirjoitushetkellä sisältyviä maksuja ja palkkioita kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä.

Lainanantaja ilmoittaa luotonsaajalle kirjallisesti tai erikseen sovitulla tavalla sähköisesti maksujen ja palkkioiden muutoksesta ja niiden vaikutuksista maksuerien suuruuteen ja lukumääriin. Muutos tulee voimaan lainanantajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä luotonsaajalle.

5. Maksupäivän siirtyminen

Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, yritysluoton ja yritysluoton hoitoon liittyvien kustannusten maksupäivä siirtyy seuraavaan pankkipäivään.

Pankkipäivällä tarkoitetaan viikonpäiviä maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.

6. Yritysluoton ennenaikainen takaisinmaksu

Luotonsaajalla on oikeus maksaa luotto tai sen osa ennenaikaisesti takaisin ilmoittamalla siitä lainanantajalle. Jos luotonsaaja maksaa luoton tai sen osan ennenaikaisesti takaisin, on luotonsaajan maksettava kuitenkin kokonaisuudessaan lainasopimuksen kohdassa 4 yksilöidyt luottokustannukset.

7. Luotonsaajan oikeus kohdentaa suoritus 

Jos luotonsaajalla on lainanantajalta useampia luottoja, luotonsaajalla on oikeus kohdistaa suorituksensa haluamaansa luottoon. Lainanantaja määrittelee, mitä yksittäisen luoton eriä suorituksella katetaan.

8. Yritysluoton erityiset erääntymisperusteet

8.1 Erääntyminen maksuviivästyksen vuoksi 

Yritysluotto erääntyy maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos luotonsaaja laiminlyö pääoman, toimituspalkkion, mahdollisen koron, viivästyskoron tai muun maksun maksamisen eräpäivänä, jos;

1) maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta; ja

2) viivästynyt määrä on vähintään kymmenen prosenttia tai jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia yritysluoton alkuperäisestä määrästä.

8.2 Erääntyminen muulla perusteella 

Yritysluotto erääntyy maksettavaksi lainanantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos;

1) luotonsaaja on antanut lainanantajalle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa yritysluoton myöntämiseen tai sen ehtoihin; 

2) luotonsaaja asetetaan selvitystilaan tai yrityssaneeraukseen; tai

3) luotonsaaja on olennaisesti rikkonut lainasopimuksen ehtoja.

Luotonsaajan konkurssin alkaminen eräännyttää yritysluoton heti takaisinmaksettavaksi.

Jos yritysluoton takaaja tai joku heistä kuolee tai asetetaan konkurssiin, luotonsaajan on hankittava uusi lainanantajan hyväksymä takaaja tai muu lainanantajan hyväksymä vakuus lainanantajan asettamassa vähintään yhden kuukauden määräajassa. Muutoin lainanantaja voi kirjallisesti eräännyttää yritysluoton takaisinmaksettavaksi.

8.3 Erääntymisen voimaantulo 

Yritysluoton erääntyminen tulee voimaan neljän viikon tai, jos luotonsaajalle on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on lähetetty luotonsaajalle. Jos luotonsaaja edellä mainitun ajan kuluessa maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen, erääntyminen raukeaa.

Jos luotonsaaja asetetaan konkurssiin, yritysluotto erääntyy heti takaisinmaksettavaksi.

Jos luotto eräännytetään, on luotonsaajan maksettava kuitenkin kokonaisuudessaan lainasopimuksen kohdassa 4 yksilöidyt luottokustannukset.

8.4 Luotonsaajan oikeus poikkeukselliseen eräännyttämiseen 

Luotonsaajalla on oikeus eräännyttää yritysluotto ennenaikaisesti takaisinmaksettavaksi lainanantajan tähän yritysluottosuhteeseen kohdistuvan olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella. Tällöin luotonsaaja ei ole velvollinen maksamaan lainanantajalle yritysluoton ennenaikaisesta maksamisesta aiheutuvia kustannuksia.

9.Luottotietojen käyttäminen ja maksulaiminlyönneistä ilmoittaminen luottotietorekisteriin

Lainanantaja käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan sekä takausta hyväksyessään sitoumuksenantajan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä.  

Jos luotonsaaja laiminlyö maksun, lainanantajalla on oikeus ilmoittaa lainasopimuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti luottotietorekisteriin, kun maksu on viivästynyt vähintään 10 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä eivätkä lainanantaja ja luotonsaaja ole tehneet alkuperäisen eräpäivän jälkeen uutta maksusopimusta taikka ilmoittaminen on lainsäädännön tai tietosuojaviranomaisen päätöksen nojalla muuten sallittua.

10. Luotonantajan oikeus antaa tietoja takaajalle

Lainanantajalla on oikeus antaa tietoja takaajalle luotonsaajan kaikista sitoumuksista, maksuhäiriöistä ja muista luotonsaajan maksukykyyn vaikuttavista seikoista.

Lainanantajalla on oikeus ilmoittaa takaajalle luotonsaajan maksuhäiriöistä.

11. Rahanpesuilmoitus ja liiketoimien keskeyttäminen

Laki rahanpesun ja terrorismin estämisestä (28.6.2017/444, myöhempine muutoksineen) mukaan lainanantajan on tehtävä epäilyttävästä liiketoimisesta tai terrorismin rahoittamisen epäilystä ilmoitus Rahanpesun selvittelykeskukselle sekä keskeytettävä liiketoimi lisäselvityksiä varten tai kieltäydyttävä liiketoimesta. 

Mikäli luotonsaaja tai tosiasiallisen edunsaajan tuntemiseksi tai henkilöllisyyden todentamiseksi tarvittavia toimia ei pystytä toteuttamaan, asiakassuhdetta ei voida perustaa, suorittaa liiketointa, ylläpitää liikesuhdetta tai tilittää luotonsaajalle kuuluvia varoja. 

Lainanantaja ei vastaa varojen tilityksen viivästymisestä tai mahdollisesta muusta luotonsaajalle aiheutuvasta, rahanpesuilmoituksen tekemisestä, liiketoimien keskeyttämisestä tai liiketoimesta kieltäytymisestä johtuvasta vahingosta.

Luotonsaajan tulee viipymättä ilmoittaa lainanantajalle, mikäli laskusaatavien rahoitussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen luotonsaajan omistajaksi, tosiasialliseksi edunsaajaksi, johtoon tulee Lain rahanpesun ja terrorismin estämisestä (28.6.2017/444, myöhempine muutoksineen) määritelmän mukainen poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö.

12. Henkilötietojen käsittely

Lainanantaja käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjänä oikeudellisin perustein, kun käsittely on välttämätöntä sopimuksen ehtojen täyttämiseksi tai toimenpiteisiin ryhtymiseksi ennen sopimuksen solmimista ja/tai käsittely on välttämätöntä lakien ja viranomaispäätösten noudattamiseksi. 

Lainanantaja voi käsitellä tietoja myös intressivertailun jälkeisen oikeutetun edun vuoksi omassa toiminnassa tilastointia, asiakas- ja tuoteanalyysiä, liiketoiminnan ja järjestelmän kehitystä testausta, IT-järjestelmien käyttöä ja vian etsintää varten, sekä markkinointitutkimuksia ja suoramarkkinointia varten. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä lainanantajan kotisivulta: Tietosuojaseloste

13. Muut ehdot

Lainanantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle joko kokonaan tai osittain miltä osin tahansa kuulematta luotonsaajaa.

Luotonsaajan on ilmoitettava lainanantajalle viivytyksettä nimensä ja osoitteensa muutoksesta. Luotonsaajan on annettava lainanantajalle pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän velkasuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat lainanantajalle lainanantajana tarpeellisia.

Lainanantajan luotonsaajalle lähettämän kirjallisen ilmoituksen on katsottava saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty osoitteeseen, joka on viimeksi ilmoitettu lainanantajalle tai maistraattiin. Jos ilmoitus on lähetetty sovittua etäviestintä käyttäen, ilmoituksen on katsottava saapuneen vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen.

Luoton nosto maksetaan luotonsaajan tilille yksinomaan luotonsaajan ilmoittaman tilinumeron perusteella, Suomen pankkiyhdistyksen laatimien Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti. Lainanantaja ei vastaa siitä, että luotonsaaja ei voi nostaa tai käyttää lainahakemuksessa nimetylle tilille maksettua luottoa joko tilin käyttöoikeuden, katteen, maksuvälineen tms. puuttumisen tai niihin verrattavan, luotonsaajasta riippuvan tai riippumattoman syyn vuoksi.

Lainanantaja ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Lainanantajalla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja tietosuojalain mukaisesti perusteltuja käyttötarkoituksia, esim. sähköistä- tai suoramarkkinointia varten.

14. Oikeus muutoksiin

Lainanantajalla on oikeus muuttaa lainasopimuksen ehtoja tai ilmoittamalla muutoksista luotonsaajalle kirjallisesti etukäteen silloin, kun muutos ei lisää luotonsaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Luotonsaajan katsotaan hyväksyneen lainanantajan ehdottamat sopimusmuutokset, jollei luotonsaaja muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä vastusta niitä. Luotonsaajalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään kahta kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

15. Lainanantajasta riippumattomien syiden vaikutus Yritysluoton kustannuksiin

Jos lainsäädännön tai viranomaispäätöksen vuoksi lainanantajan tähän yritysluottoon liittyvät kustannukset yritysluottosuhteen voimassaoloaikana kasvavat tai lainanantajan tästä velasta saamat tulot vähentyvät, luotonsaajan on korvattava tähän yritysluottoon kohdistuva osuus kustannusten kasvamisesta tai tuottojen vähenemisestä. Korvaus peritään erillisenä maksuna tai lisätään yritysluoton kustannuksiin. Lainanantajan oikeus edellä mainittuun lisäykseen tai maksuun lakkaa, kun sen peruste on poistunut.

Lainanantaja ilmoittaa luotonsaajalle maksusta ja sen perusteesta kirjallisesti.

16. Vastuu välillisistä vahingoista

Lainanantaja ei vastaa luotonsaajalle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

17. Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Lainanantaja ei vastaa myöskään vahingosta, jos tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä lainanantajan velvollisuuksia.

Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

18. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Tästä velkasuhteesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään lainanantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Tähän velkasuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.