Uutiset

Yritysluoton asiakastyytyväisyys säilynyt korkealla tasolla

Toteutimme vuosittaisen asiakastyytyväisyystutkimuksen sähköisellä kyselyllä kevään 2021 aikana. Yritysluotto.fi-lainapalvelun asiakkaat antoivat palvelulle kokonaisarvosanaksi 4,42. Myös tänä vuonna lainan hakemisen helppous ja maksun nopeus olivat asiakkaiden arvostamia ominaisuuksia ja tärkeimpiä syitä valita Yritysluotto.fi-palvelu. Kyselyn mukaan Yritysluottoa haetaan etenkin käyttöpääomaksi ja kassavajeen rahoittamiseen.

Vuoden 2021 asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi 64 asiakasta. Vastausmäärä on vuoden 2020 tasolla, mutta merkittävästi esimerkiksi vuoden 2019 vastausmäärää (139) alhaisempi. Vastausmäärien oltua suhteellisen alhainen, vaikuttaa se tulosten vertailtavuuteen.
Kyselyn taustatietojen mukaan vajaa puolet (45,3 %) kyselyyn vastaajista työskentelee 2–5 henkilöä työllistävissä yrityksissä ja 37,5 % vastaajista on yksinyrittäjiä. 78,1 % ilmoittaa asemansa yrityksen omistajaksi.

Yli puolet asiakkaista antoi parhaan mahdollisen arvosanan lainapalvelulle

Asiakastyytyväisyys on noussut hieman edellisen vuoden kyselystä. Tänä vuonna Yritysluoton asiakkaiden kokonaistyytyväisyyden keskiarvoksi muodostui 4,42. Palvelua on arvioitu asteikolla yhdestä viiteen. Vuonna 2020 yleisarvosana oli 4,15.

Olemme todella iloisia, että palvelumme vastaa asiakkaiden tarpeita ja että asiakkaamme ovat tyytyväisiä lainapalveluun. Huomioitavaa on muun muassa se, että hieman yli puolet vastaajista (51,6 %) on antanut palvelun kokonaisarvosanaksi parhaan mahdollisen – arvosanan 5.

Kuva 1. Yli puolet kyselyyn vastaajista antoi Yritysluotto-lainapalvelulle parhaan arvosanan

Koronan aiheuttamat vaikutukset liiketoimintaan näkyivät tämän vuoden vastauksissa

Yritysluoton tyypillisin käyttökohde on tänäkin vuonna käyttöpääoman puute. Toiseksi yleisin lisärahoituksen käyttökohde – ja siten syy hakea Yritysluottoa – on kassavaje ja se paikkaaminen. Liiketoimintaan liittyvät investoinnit ja hankinnat sekä kalustoon ja varaston täydentämiseen liittyvät kulut ovat myös edustettuina lisärahoituksen käyttökohteina.

Aiemmista vuosista poiketen asiakasyritystemme omien asiakkaiden maksuviiveet näyttäytyivät selkeästi tämän vuoden vastauksissa. Myös koronan aiheuttamat vaikutukset liiketoimintaan ja siitä johtuvat lisärahoituksen tarpeet kävivät ilmi vastauksissa. Vuonna 2020 liiketoiminnan kehittämistä ei juurikaan mainittu lisärahoituksen tarpeen syynä, mutta tänä vuonna kehittäminen ja liiketoiminnan kasvattaminen olivat jälleen nousseet mainittujen käyttökohteiden listalle.

Lainan hakemisen helppous ja tilityksen nopeus tärkeimpiä syitä valita Yritysluotto

Kyselyyn vastanneilta pyydettiin valitsemaan kaksi omasta mielestään tärkeintä syytä, miksi ovat valinneet Yritysluotto.fi-rahoituspalvelun. Edellisten vuosien tapaan ”Lainan hakemisen helppous” nousi tärkeimmäksi syyksi valita Yritysluotto. Jopa 87,5 % vastanneista mainitsi tämän syyn. Toiseksi tärkeimmäksi syyksi asiakkaat mainitsevat ”lainan tilityksen nopeuden”, jonka valitsi 46,9 % vastanneista. ”Lainapalvelun luotettavuuden” mainitsi 20,3 % vastanneista. Tämän valintakriteerin merkitys jatkaa kasvuaan, sillä vuoden 2020 kyselyssä 15,3 % mainitsi tämän syyn.

Asiakaspalvelun laatu jälleen korkealla tasolla

Kysyimme myös tarkemmin, miten asiakaspalvelumme vastaa asiakkaiden tarpeisiin, silloin kun sitä tarvitaan. 81,3 % vastanneista kertoi saaneensa riittävästi tukea asiakaspalvelusta. Asiakkaiden osuus, jotka eivät ole saaneet tukea asiakaspalvelusta on pienentynyt 1,6 prosenttiin edellisvuoden 8,5 prosentista. 17,2 % vastaajista on pystynyt hoitamaan rahoitukseen liittyvät asiat ilman erillistä yhteydenottoa asiakaspalveluun.

Asiakaspalvelua käyttäneet arvioivat sen onnistumista asteikolla 1–5. Asiakaspalvelun arvosanan keskiarvoksi muodostui 4,57. Asiakaspalvelun arvosana nousi edellisvuodesta, jolloin se oli 4,23.

Asiakastyytyväisyystutkimuksessa kysyttiin myös asiakkaiden suositteluhalukkuutta NPS-mittarilla (Net Promoter Score). Suositteluhalukkuudessa nousi ilahduttavasti lukuun 34,4, kun se vuonna 2020 jäi noin 5,1:een.

Pidempiä laina-aikoja toivottiin

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten tyytyväisiä asiakkaamme ovat palveluun tällä hetkellä sekä millaisia kehitystoiveita heillä palvelun suhteen on. Mainitut kehityskohteet liittyvät tänäkin vuonna etenkin lainan hintaan ja hinnoitteluun. Myös pidempiä laina-aikoja toivottiin.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita palautteesta ja kehitysideoista. Jatkamme Yritysluotto.fi-lainapalvelun kehittämistä saadun palautteen mukaisesti.

Tiesithän, että voit jättää palautetta Yritysluoton asiakaspalveluun täältä, kun se sinulle parhaiten sopii?